FANDOM


An original character (OC) is a Keroro Gunso fan-made character (Keronian, Pekoponian, or even another alien species!). KG-RP DA has quite the colorful cast of different OCs ranging from vampires, fish pirates, and even characters based off of alternate universes.


A- Akuma, Ankoko, Atoro, Awawa

B- BararaBotanist Melolo

C- Chikuku, Chobibi , Chilili , Coriri

D- DABOT, Debaba, Dijiji, Dogan, Dopupu, Dukoko

E- Elala, Enjiji, Eruru

F- Fetata, Fugugu

G- Gakaka, Gobibi, Gyoshishi

H- Hariri, Hazuki, Helala, Hikari, Hikiki, Humuhumunukunukupupu

I- Ikiki

J- Jelili

K- Kagaga, Kakuku, Kali, Kanini, Kansusu, Kenpipi, Keshishi, Kiyiyi, Kozeze Kutoto, Kyashasha, Kaii , Koii Karen

L- Lloyd, Laruru, Lalala, Lunana

M- Maveve, Megaga, Melolo, Merara, Mikeke, Mokumoku

N- Nagogo, Nanana, Negaga, Norere

O- Okmimi, Oliver  

P- Pirarah, Picassa

Q-

R- Raiyoyo, Richard, Rikiki, Ritata, Renana

S- Sakurara, Saskiki, Seruru, Sheruru, Shokoko, Snipapa, Staroro, Sukaka, Surf  

T- Tabibi, Tampopo, Tanjuju, Tanukiki, Tenonono, Tomomo, Trigege, Tumimi

U- Uchichi, Ueue, Umbibi, Urara

V- Vododo, Vincent

W-

X- Xororo

Y- Yas, Ye, Yururu, Yuu, Yoruru

Z- Zodiac, Zururu